Gebruiksvoorwaarden en privacy beleid

 

Opino

 

HOOFDSTUK 1 GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

 • Definities
  • 1 In deze gebruiksvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. Opino: de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden: Venturo Media B.V. a. handelend onder de naam ‚ÄúOpino‚ÄĚ, gevestigd aan het Spijksedijk 1a te Spijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 72127198;
   2. gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de app;
   3. app: de mobiele softwareapplicatie van Opino;
   4. organisatie: de organisatie die is opgenomen in de app en die gevolgd kan worden. Opino is tevens een van de organisaties;
   5. publieke organisatie: de organisatie die zonder uitnodiging of toestemming van de organisatie gevolgd kan worden;
   6. besloten organisatie; de organisatie die alleen met een uitnodiging of toestemming gevolgd kan worden;
   7. content: iedere content die door een organisatie wordt verspreid via de app;
   8. pushbericht: een notificatie of melding die via de app naar de gebruiker wordt gestuurd;
   9. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon ge√Įdentificeerd kan worden.

 

 • Algemeen
  • 1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de app door de gebruiker.
  • 2 Op het gebruik van de app blijven de voorwaarden van de mobiele provider van de gebruiker van toepassing. De mobiele provider van de gebruiker kan kosten in rekening brengen voor de toegang tot netwerkverbindingen voor de duur van de verbinding tijdens het gebruik van de app.
  • 3 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Opino het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de gebruiker niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
  • 4 Opino heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van ingrijpende wijzigingen wordt de gebruiker via de e-mail of via de app in kennis gesteld.
  • 5 Indien Opino niet steeds strikte naleving van deze gebruiksvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opino in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te verlangen.

 

 • Installeren en account
  • 1 Om gebruik te kunnen maken van de app dient de gebruiker de app te downloaden en te installeren op zijn mobiele apparaat en een account aan te maken. Het downloaden van de app is gratis.
  • 2 De gebruiker kan pas de app downloaden nadat de gebruiker heeft aanklikt dat hij akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.
  • 3 De app wordt enkel aangeboden aan gebruikers die 16 jaar of ouder zijn. Is de gebruiker jonger dan 16 jaar, dan is het de gebruiker niet toegestaan een account aan te maken.
  • 4 Nadat de gebruiker een account heeft aangemaakt, stuurt Opino de gebruiker onverwijld via de e-mail een bevestiging.
  • 5 De gegevens die de gebruiker bij het aanmaken van een account invult dienen correct en volledig te zijn.
  • 6 Het is de gebruiker niet toegestaan zich bij het aanmaken van een account voor te doen als een ander persoon.
  • 7 Indien de gegevens van de gebruiker niet (meer) correct zijn, dan kan de gebruiker zijn gegevens via zijn account aanpassen.
  • 8 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor ieder gebruik dat van zijn account wordt gemaakt, tenzij de gebruiker misbruik van zijn account heeft gemeld. Indien de gebruiker weet of het vermoeden heeft dat een derde misbruik maakt van zijn account, dan dient de gebruiker Opino daarvan in kennis te stellen.
  • 9 Indien de gebruiker geen gebruik meer wil maken van de app, dan kan de gebruiker zijn account verwijderen en de app verwijderen van zijn mobiele apparaat.

 

 • Volgen van organisaties
  • 1 Een besloten organisatie kan de gebruiker uitnodigen door naar de gebruiker een e-mail te sturen met een aanmeldcode. Bij het aanmaken van het account dient de gebruiker deze aanmeldcode in te vullen. Nadat de gebruiker de aanmeldcode heeft ingevuld op de app volgt de gebruiker de besloten organisatie.
  • 2 Publieke organisatie kunnen zonder uitnodiging of toestemming door de gebruiker gevolgd worden.
  • 3 Opino kan de gebruiker organisaties voorstellen om te volgen waarin de gebruiker, op basis van de organisaties die hij reeds volgt, belangstelling zou kunnen hebben. Het ingaan op deze voorstellen is geheel aan de gebruiker.

 

 • Pushberichten
  • 1 De organisaties die de gebruiker volgt kunnen naar de gebruiker berichten sturen, de gebruiker informeren en de gebruiker vragen om mee te doen aan een onderzoek, peiling of discussie. Hiervan ontvangt de gebruiker pushberichten. Indien de gebruiker geen pushberichten meer wenst te ontvangen van een bepaalde organisatie, dan dient de gebruiker de organisatie niet meer te volgen.
  • 2 Opino is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van pushberichten die door organisaties zijn gestuurd.
  • 3 De gebruiker ontvangt pushberichten van Opino. Deze pushberichten kunnen middels het instellingen menu op de telefoon van de gebruiker uitgezet worden.

 

 • Verplichtingen van de gebruiker
  • 1 Het is niet toegestaan om van de app gebruik te maken op een manier die andere gebruikers van de app zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van de app zou kunnen aantasten.
  • 2 De gebruiker vrijwaart Opino voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met het gebruik van de app door de gebruiker schade lijden en welke aan de gebruiker toerekenbaar is.
  • 3 De gebruiker zal geen informatie met gebruikmaking van de app verspreiden die:
   1. In strijd is met nationale en internationale wetgeving;
   2. In strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
   3. De rechten van derden schenden, in het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de intellectuele eigendomsrechten van derden;
   4. Het gebruik van internet door anderen kan be√Įnvloeden of verhinderen;
   5. Niet openbaar gemaakt mag worden, zoals vertrouwelijke gegevens.
  • 4 De gebruiker zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.

 

 • Onderhoud
  • 1 Opino kan ten behoeve van onderhoud de app tijdelijk buiten gebruik stellen.
  • 2 De gebruiker kan geen aanspraak maken op updates en/of vernieuwingen van en/of aanvullingen op de app.
  • 3 Opino kan niet verplicht worden tot het ondersteunen of onderhouden van de app. De gebruiker accepteert de app zoals deze is.

 

 • Gebruik van de app
  • 1 Opino kan niet garanderen dat de app zonder storingen, bugs, vertragingen of andere onregelmatigheden functioneert.
  • 2 Het volgen van een organisatie is geheel op vrijwillige basis. De gebruiker is nimmer verplicht gehoor te geven aan verzoeken die middels een pushbericht naar de gebruiker worden gestuurd.
  • 3 Opino heeft het recht het account van de gebruiker te blokkeren zodat de gebruiker geen gebruik meer kan maken van de app, indien:
   1. De gebruiker in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden;
   2. De gebruiker onrechtmatig handelt jegens Opino of jegens een organisatie.
  • 4 Opino kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de gebruiker lijdt door een blokkering van zijn account.

 

 • Intellectuele eigendomsrechten
  • 1 Alle rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de app (incl. standaardaanpassingen en updates), de achterliggende software, teksten, logo‚Äôs, handelsnamen, merken, lay-out en afbeeldingen komen uitsluitend toe aan Opino of zijn licentiegever. Door het downloaden en installeren van de app worden nimmer intellectuele eigendomsrechten overgedragen. De gebruiker verkrijgt slechts de licentierechten, zoals omschreven in artikel 9.2.
  • 2 Opino verleent de gebruiker een wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbaar en herroepelijke licentie om de app te gebruiken.
  • 3 Het is de gebruiker uitdrukkelijk verboden, voor zover de beperking wettelijk is toegestaan,:
   1. De app geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te distribueren, te onderwerpen aan reverse engineering of anders te gebruiken dan waarvoor de app bestemd is;
   2. Afgeleide producten op basis van de app te maken.
  • 4 Het is Opino toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de app. Het is gebruiker niet toegestaan deze technische beperkingen te omzeilen.
  • 5 De intellectuele eigendomsrechten op de content berusten bij de organisatie die de content verspreid heeft.
  • 6 De gebruiker verbindt zich op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Opino, zijn licentiegevers of van de organisatie.

 

 • Aansprakelijkheid en verjaring
  • De gebruiker is volledig zelf verantwoordelijk voor elk gebruik van de app. Het gebruik van de app is voor eigen risico.
  • De app wordt via het internet en mobiele netwerken aan de gebruiker ter beschikking gesteld. Dit betekent dat de kwaliteit of de beschikbaarheid van de app kan worden be√Įnvloed door factoren die niet aan Opino zijn toe te rekenen. Opino kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die de gebruiker lijdt doordat de app niet of niet volledig aan de gebruiker ter beschikking kan worden gesteld.
  • Opino niet verantwoordelijk voor de inhoud van de content, tenzij de content door Opino via de website verspreid is. Opino controleert de content van organisaties niet.
  • Opino kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de gebruiker toegepaste inlogcodes. Opino kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de gebruiker. Constateert de gebruiker dat ongeautoriseerde derden gebruik maken van zijn inlogcodes, dan dient de gebruiker onverwijld zijn wachtwoord te wijzigen.
  • Opino kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van hackersactiviteiten.
  • Opino kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een handelen /of nalaten van organisaties.
  • Opino is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de gebruiker verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de gebruiker.
  • Materi√ęle schade alsmede alle andere schade aan computers, netwerken en hard- en software ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan Opino nimmer worden aangerekend.
  • Opino is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen, reputatieschade, arbeidskosten, opgelegde boetes, omzetverlies, vertragingsschade en dataverlies.
  • Indien Opino aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opino beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag van de door de verzekeraar van Opino gedane uitkering.
  • Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de gebruiker uit welken hoofde ook jegens Opino vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de gebruiker deze rechten en/of bevoegdheden jegens Opino kan aanwenden.

 • Overmacht
  • Opino kan nimmer aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht). Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen, weersinvloeden, natuurrampen, overheidsmaatregelen, stroomstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, bedrijfsstoring, oorlog, rellen, oorlogsgevaar, terrorisme, stroomstoring, diefstal, epidemie√ęn, brand, alsmede iedere andere¬†situatie¬†waarop Opino geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

 

 • Privacy en gegevens
  • Via de app kan de gebruiker (persoons)gegevens aan organisaties verstrekken die door organisatie verwerkt worden. Voordat de gebruiker een organisatie volgt, wordt aan de gebruiker kenbaar gemaakt welke persoonsgegevens de organisatie van de gebruiker verwerkt. Het is de keuze van de gebruiker welke persoonsgegevens hij via de app aan een organisatie verstrekt. Voor informatie over de wijze waarop de organisaties persoonsgegevens verwerken dient de gebruiker het privacy beleid van de betreffende organisatie op de website van de organisatie te raadplegen.
  • Indien de gebruiker geen (persoons)gegevens wenst te verstrekken aan de organisatie, dan dient de gebruiker de organisatie niet meer te volgen.
  • Opino verwerkt persoonsgegevens van de gebruiker in overeenstemming met de AVG. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Opino staat in het privacy beleid van Opino, dat in Hoofdstuk 2 van dit document is opgenomen.
  • Volgt de gebruiker Opino als organisatie, dan kan Opino gegevens afkomstig van de gebruiker anoniem verwerken zonder dat deze herleid zijn tot de gebruiker en de anonieme gegevens verstrekken aan organisaties zodat deze organisaties de anonieme gegevens kunnen gebruiken voor marktonderzoek. Op de verwerking van anonieme gegevens is de AVG niet van toepassing.

 

 • Contact
  • Voor vragen over de app of klachten kan de gebruiker op de volgende wijzen contact opnemen met Opino:
   1. Via de e-mail: [email protected]
   2. Via de chatfunctie op de website.

 

 

 

HOOFDSTUK 2 PRIVACY BELEID

 

 • Persoonsgegevens, grondslag en doeleinden
  • Voor Opino is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Opino volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
  • Opino gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
  • Opino verzamelt persoonsgegevens van de gebruiker wanneer de gebruiker deze persoonsgegevens via de app aan Opino heeft verstrekt.
  • De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst tot het gebruiken van de app of toestemming voor het verstrekken van persoonsgegevens indien dit aan de gebruiker wordt gevraagd.
  • Bij het aanmaken van een profiel dan wel bij gebruik van de app kunnen de volgende persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt:
   1. Voor- en achternaam;
   2. Adres;
   3. Postcode en woonplaats;
   4. Telefoonnummer;
   5. E-mailadres;
   6. Geboortedatum;
   7. Geslacht;
   8. Mogelijke andere gegevens.
  • Opino verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van gebruikers.
  • Opino verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   1. Het kunnen aanspreken met de naam van de gebruiker;
   2. Het behandelen van een vraag en/of opmerking van de gebruiker;
   3. Het kunnen beantwoorden van een vraag en/of opmerking door de gebruiker;
   4. Het tot stand komen van de overeenkomst;
   5. Om contact met de gebruiker op te kunnen nemen i.v.m. het gebruik van de app;
   6. Het voldoen aan administratieve plichten;
   7. Om de gebruiker, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief toe te sturen, zie ook artikel 15;
   8. Het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de app.
  • De verstrekking van de naam, e-mailadres en de postcode van de gebruiker is een contractuele verplichting. Zonder de naam, e-mailadres en postcode kan geen gebruik gemaakt worden van de app.
  • Opino heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Opino kan echter niet controleren of een gebruiker ouder dan 16 is. Opino raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de gebruiker er van overtuigd is dat Opino zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de gebruiker contact op te nemen met Opino middels de contactgegevens opgenomen in artikel 23 en dan zal Opino de verwerking be√ęindigen en de persoonsgegevens verwijderen.
  • Opino zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 14.7, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
  • Opino verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Opino streeft naar minimale gegevensverwerking.
  • Opino zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

 

 • Nieuwsbrieven
  • Er worden enkel nieuwsbrieven naar de gebruiker gestuurd, indien de gebruiker daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Opino. De gebruiker kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 16.
  • Opino zal de gebruiker niet voor directe marketingdoeleinden benaderen indien de gebruiker daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

 

 • Afmelden voor nieuwsbrieven
  • De gebruiker kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:
   1. Door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de gebruiker zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
   2. Door contact op te nemen met Opino, zie artikel 23 voor de contactgegevens.
  • In elke nieuwsbrief welke naar de gebruiker wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de gebruiker zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.

 

 • Beveiliging
  • Via zijn profiel in de app kan de gebruiker altijd zien welke gegevens er worden opgeslagen. Sommige gegevens kan de gebruiker ook zelf verwijderen als de gebruiker deze gegevens niet meer wil delen.
  • Om inzage van gegevens van de gebruiker door onbevoegden te voorkomen, heeft Opino verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de gegevens van de gebruiker. Opino heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
   1. Voor alle Opino-verbindingen gebruikt Opino SSL-encryptie. Deze encryptie zorgt ervoor dat gevoelige informatie nooit verzonden of ontvangen wordt als leesbare tekst;
   2. De software en gegevens worden gehost in de Opino Cloud. Opino beheert gebruikersdata in samenwerking met Amazon Web Services (AWS). De databases in de Opino Cloud zijn volledig versleuteld. De infrastructuur van Opino voldoet volledig aan de Amerikaanse HIPAA standaard voor het opslaan van healthcare informatie;
   3. De data van Opino wordt bewaard binnen de grenzen van de EU. De datacenters van AWS zijn in clusters verdeeld over landen in de hele wereld, maar de gegevens van Opino (inclusief back-ups) worden enkel bewaard in Ierland of Frankfurt. AWS handelt volledig in overeenstemming met de AVG.
  • Opino zal het e-mailadres of het telefoonnummer van de gebruiker niet gebruiken voor direct-marketing doeleinden, zoals het sturen van advertenties of commerci√ęle aanbiedingen.

 

 • Wissen van persoonsgegevens
  • Opino zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
   1. De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
   2. De gebruiker bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
   3. De persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
  • Opino is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het ‚Äúrecht op vergetelheid‚ÄĚ niet van toepassing is.

 

 • Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
  • Opino zal de persoonsgegevens van de gebruiker niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:
   1. Opino daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de gebruiker;
   2. Een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
   3. De doorgifte geschiedt aan een door Opino voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, zoals AWS, met welke verwerker Opino een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
  • De gebruiker kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

 

 • Recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
  • Op verzoek verleent Opino aan de gebruiker toegang tot alle persoonsgegevens die Opino van hem bijhoudt en verstrekt Opino de gebruiker kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de gebruiker zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
  • Opino biedt de gebruiker de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Opino van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
  • Het verzoek tot wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Opino worden ingediend, zie artikel 23 voor de contactgegevens van Opino. Opino reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

 

 • Bezwaar
  • De gebruiker kan bij Opino bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Opino het bezwaar van de gebruiker heeft ontvangen, stopt Opino met de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker, tenzij Opino bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de gebruiker.

 

 • Recht van beperking
  • Indien door de gebruiker een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de gebruiker Opino verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

 

 • Contact
  • Voor vragen over de wijze waarop Opino persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Opino van de gebruiker verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de gebruiker via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Opino.

 

Contactgegevens:

Opino

adres:                        Spijksedijk 1 a

postcode/plaats:         6917ADSpijk

e-mailadres:¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† [email protected]

telefoonnummer:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 0316 ‚Äď 849 358

 

 • Indien Opino op verzoek van de gebruiker persoonsgegevens van de gebruiker corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens be√ęindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Opino de gebruiker daarvan op de hoogte.

 

 • Wijzigingen
  • Opino behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit hoofdstuk 2 van deze gebruiksvoorwaarden.

 

 • Datalek
  • Indien zich bij Opino een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Opino daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Indien er sprake is van een datalek bij Opino dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker, dan stelt Opino de gebruiker daarvan onverwijld op de hoogte.

 

 • Klacht indienen
  • Indien de gebruiker van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Opino niet in overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de gebruiker een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op de gebruiksvoorwaarden, het privacy beleid en het gebruik van de app is Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen tussen de gebruiker en Opino zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Opino is gelegen. De gebruiker heeft 1 maand de tijd nadat Opino zich schriftelijk jegens de gebruiker op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.